मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन